Privacyverklaring

V.O.F. Warmtewacht., gevestigd aan Collegiantenstraat 10 te Rijnsburg, is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

V.O.F. Warmtewacht
Collegiantenstraat 10
2231HJ RIJNSBURG
www.warmtewacht.net
info@warmtewacht.net
071-4077050

Persoonsgegevens die wij verwerken

V.O.F. Warmtewacht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

(t.b.v. Werkzaamheden/Objecten/Facturen/Offertes/Overeenkomsten/Contracten)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

V.O.F. Warmtewacht heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over andere dan bovengenoemde persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

V.O.F. Warmtewacht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Afhandelen van uw betaling
  • U te bellen of E-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • V.O.F. Warmtewacht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

V.O.F. Warmtewacht neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

V.O.F. Warmtewacht verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. V.O.F. Warmtewacht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

V.O.F. Warmtewacht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door V.O.F. Warmtewacht  en heeft u het recht gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek toe inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@warmtewacht.net. Om er zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), identiteitsbewijsnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. V.O.F. Warmtewacht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen

V.O.F. Warmtewacht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via info@warmtewacht.net.